All the Call of Duty: Modern Warfare 2 คุณสมบัติพิเศษของ PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare 2 อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้ PlayStation ได้รับรางวัลพิเศษ และข้อเสนอสุดท้ายจะไม่ทำให้ผิดหวัง เริ่มต้นในปี 2015 ด้วยการเปิดตัวCall of Duty: Black Ops 3 PlayStation ได้ลงนามในข้อตกลงกับ...